“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) atlikti kompensuojamųjų vaistų išrašymo tvarkos pakeitimai sulaukė didelio rezonanso ir visuomenėje, ir medikų bendruomenėje.

Lietuvos medikų sąjūdis (LMS) palaiko SAM iniciatyvas skatinti tiek pigesnių, tarp jų ir generinių, vaistų populiarinimo kampaniją, tiek klinikinių tyrimų, kuriuos vykdant Lietuvoje būtų  sudarytos palankesnės sąlygos Lietuvos Respublikos piliečiams gauti inovatyvų, bet dažnai labai brangų gydymą, vykdymą, tuo pačiu gerinant sąlygas naujų vaistų pritraukimui į Lietuvos rinką.

Pritariame, kad griežtesnė ir labiau į taupymą orientuota politika yra būtina. Tokiu būdu būtų taupomos ir Privalomojo sveikatos fondo biudžeto (PSDF), ir pačių gyventojų asmeninės išlaidos vaistams. Naujausioje Europos Komisijos (EK) ataskaitoje, paskelbtoje 2019 metų vasario 27 dieną, teigiama: „Dėl didelių mokėjimų savo lėšomis (mokėjimų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vietoje) ir didelių regioninių skirtumų nukenčia pažeidžiamiausios grupės“. Įvairiose paskutiniųjų metų ataskaitose pažymima, kad skurdas, socialinė atskirtis, didelė pajamų nelygybė irgi yra problemos, pagal kurių rodiklius Lietuva, deja, taip pat pirmauja Europos Sąjungoje. Asmeninės gyventojų išlaidos vaistams sudaro net 32 proc. visų  išlaidų sveikatos priežiūrai, dėl to Lietuva nuolat kritikuojama tarptautinių organizacijų ir institucijų, o taip pat ir vietinių ekspertų. Taip pat vaistų kainos Lietuvoje yra didelės, lyginant su kitomis šalimis, o veiksmingai vaistų kainas reguliuojančių veiksmų iki šiol nebuvo imtasi.

Svarbu pažymėti, kad labai svarbūs ir šie SAM žingsniai – siekiant suvienodinti visų kompensuojamųjų vaistų kompensavimo lygį, bei supaprastinti skyrimo tvarką vaistams, įtrauktiems į gydymo įstaigos vardinių vaistų sąrašą ir vartojamiems pačioje gydymo įstaigoje. Taip pat svarbu, kad buvo išplėstas kompenuojamų preparatų sąrašas.

Tačiau šie SAM veiksmai sulaukė ir didelių diskusijų, todėl LMS po aktyvios diskusijos su medikų bendruomene, teikia šiuos siūlymus:

  1. LMS pritaria SAM iniciatyvai pirmojo pigiausio kompensuojamo vaisto pasiūlymui vaistinėje. Tačiau rekomenduoja palikti pacientui pasirinkimo galimybę bent iš trijų pigiausių variantų. Taip pat, jei žinoma apie buvusias nepageidaujamas ar alergines reakcijas į tam tikras sudėtines vaisto dalis, leisti gydytojui vaistą pacientui parinkti individualiai (pavyzdžiui su žyma „kitas parinkimas negalimas“), sumokant skirtumą nuo pigiausių vaistų kainos.
  2. Po pirmojo pigiausio preparato paskyrimo, įvykus nepageidaujamam aš išreikštam šalutiniam poveikiui, nepritariame tolesniam pigiausio vaisto ieškojimo procesui. Pacientui turi būti leista rinktis kitą medikamentą (rekomenduotą gydančio gydytojo arba vaistininko), sumokant skirtumą nuo pigiausio vaisto kainos.
  3. Vaistininkas, turėdamas specialių farmakologijos žinių bei aukštesnę už gydytojus kompetenciją apie vaisto sudedamąsias dalis, parenkant medikamentą privalo išsiaiškinti alerginę ir netoleravimo anamnezę ir parinkti tinkamiausią preparatą. Nepavykus surasti bendro sutarimo su pacientu – konsultuotis kartu su gydymą paskyrusiu gydytoju. Tuo pačiu metu vaistinėje būtų užpildomos ir vaisto ar jo sudėtinių dalių netoleravimo duomenys, paliekant galimybę ir pačiam pacientui pranešti Valstybinei vaistų kontrolei apie nepageidaujamus reiškinius. Tai padėtų ugdyti bei didinti ir pacientų sąmoningumą bei aktyviai dalyvauti gydymo procese.
  4. SAM, nustatydama tik vienintelio pigiausio kompensuojamojo vaisto skyrimo tvarką, turi prisiimti visišką atsakomybę dėl laimėjusio konkursą pigiausio vaisto kokybės, maksimalaus aktyviosios medžiagos kiekio atitikimo, bei galimas pigiausio vaisto nepageidaujamas reakcijas ar gydymo efektyvumą.
  5. Taip pat LMS prieštarauja dėl bet kokio papildomo darbo ar krūvio medikams padidėjimo, susijusio su planuojama pertvarka, todėl siūlome e-receptų sąraše palikti tik veikliosios medikamento medžiagos pavadinimą ir dozes, neminint vaistų kompanijos pavadinimo. Papildomos funkcijos dėliojant, stebint, nuimant ar vėl uždedant žymas „pirmas paskyrimas“ neturėtų atimti konsultacijos laiko, kurį gydytojas gali skirti pacientui.
  6. Siūlome atsisakyti vaistų sąrašo kaitaliojimo kas tris mėnesius, kas ženkliai apsunkina gydytojo darbą ir sutrumpina brangų paciento konsultacijai skirtą laiką nuolat tikrinant, ar vaistas išlieka kompensuojamųjų sąraše.
  7. Pažymėtina, kad stebimos tendencijos, kad ženkliai sumažėjo farmacijos kompanijų atstovų individualūs vizitai pas gydytojus. Tačiau siekiant iki minimumo riboti galimą įtaką vaisto parinkimui, siūlome sugriežtinti farmacinių kompanijų kontaktų su medicinos darbuotojais reikalavimus iki draudimo bet kokiu tikslu lankytis visose medicininėse įstaigose.  Bendravimas ir informacijos apie medikamentus pristatymas būtų galimas tik per viešas konferencijas arba spaudos leidiniuose. Atsakomybė už nurodymų nesilaikymą turi būti taikoma įstaigų vadovams, o ne eiliniams gydytojams. Farmacijos kompanijų teikiama medikamentinė ar finansinė labdara įstaigas turi  pasiekti tik per SAM ar per įstaigose įkurtus specialius kvalifikacijos kėlimo fondus, be tiesioginio kontakto su įstaigos vadovais ar darbuotojais.
  8. Farmacijos įmonių skiriamas lėšas siūloma nukreipti į medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo fondą, kurį sukurti būtina. Apie farmacijos kompanijų suteiktą paramą ir ją gavusius medicinos darbuotojus informacija gali būti skelbiama viešai ir farmacijos kompanijų, ir gydymo įstaigų internetinėse svetainėse.
  9. Ir valstybės mastu, ir gydymo įstaigose medikamentų įsigijimo konkursai, jų sąlygos, komisijų sudėtis ir konkursų rezultatai turi būti skelbiami viešai, lengvai prieinamoje tiek medikams, tiek visuomenei, svetainėse.
  10. Reikalaujame nedelsiant  nutraukti asmens duomenų apsaugos principus pažeidžiantį ir asmens orumą žeminantį bet kokių medikų ir pacientų, nepaklususių esamai tvarkai, sąrašų sudarinėjimą.

Taip pat LMS pastebi, kad paskutiniai kompensuojamų vaistų išrašymo tvarkos pakeitimai neigiamo vertinimo dažniausiai sulaukia dėl tarpusavio nesusikalbėjimo, informacijos trūkumo ar neteisingo jos pateikimo, nes pacientai, o taip pat ir gydytojai, nepakankamai informuoti, kodėl šitos priemonės yra tinkamos ar būtinos, kokio efekto tikimasi, skurdžiai pateikiami ir gerieji kitų šalių pavyzdžiai. Pasigendama ir išsamios analizės bei pagrindimo, kaip planuojama sutaupyti skelbiamus milijonus, taip pat – kur nukreipti planuojamas sutaupyti lėšas: ar tai būtų skirta pacientų pažangiam gydymui, ar medikų atlyginimų didinimui, ar gydymo įstaigų  reformos vykdymui.

Todėl dar kartą norime pakviesti SAM išplėstinei diskusijai su medikų bendruomene visais aktualiais įstatymų bei įsakymų keitimo ir sveikatos reformos klausimais.

Lietuvos medikų sąjūdžio Valdybos pirmininkė                                                                    Živilė Gudlevičienė

lms.organizacinis@gmail.com

—–

Lietuvos medikų sąjūdis susibūrė 2017 metų lapkričio 3 d., po to, kai sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą dėl pacientų eilių mažinimo, dar labiau padidinant medikų darbo krūvį. Toks sprendimas sukėlė medikų bendruomenės pasipiktinimą, nes buvo priimtas vienašališkai, be diskusijų, be to, nenumačius nei papildomo apmokėjimo, nei specialistų skaičiaus padidinimo.

2018 metų balandžio 26 d. LMS prie LR Seimo surengė mitingą „Ką pasiūlysite medikams rytoj“, kuriame įvardijo sveikatos sistemos reformos spragas bei uždavinius, kuriuos būtina spręsti pirmiausiai.

Pagrindiniai LMS organizacijos tikslai – atkreipti dėmesį į rizikas, kurias kelia nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas bei vykdoma reforma, ir teikti valdžiai racionalius siūlymus, kaip gerinti šią sistemą, nesukuriant žalingų padarinių.

Asociacijos Lietuvos Medikų Sąjūdis nariais yra daugiau kaip 500 medikų. Peticiją už skaidrią, efektyvią ir deramai finansuojamą sveikatos apsaugos sistemą, kurioje saugiai jaučiasi pacientai ir juos gydantys medikai, pasirašė 43 tūkstančiai Lietuvos piliečių.

LMS vadovė yra gydytoja Živilė Gudlevičienė. LMS vadovo pavaduotojai – gydytojas Gintaras Berenis ir gydytoja Jurgita Sejonienė.

 

 

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!