“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Lietuvos medikų sąjūdžio įstatai patvirtinti 2019 m. spalio 28 d.

1 skirsnis. Bendroji dalis.
1.1. Lietuvos Medikų Sąjūdis (toliau tekste – LMS) – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
1.2. LMS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.3. Informacija apie LMS veiklą yra vieša, reguliariai skelbiama asociacijos tinklapyje, socialiniuose tinkluose ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
1.4. LMS veiklos laikotarpis neribotas.
1.5. LMS finansiniai metai-kalendoriniai metai.

2 skirsnis. Veiklos tikslai, būdai bei rūšys.
2.1. LMS veiklos tikslai:
2.1.1. atstovauti ir ginti Lietuvos medikų profesinius , socialinius ir ekonominius interesus;
2.1.2. dalyvauti Lietuvos sveikatos politikos formavime ir teisėkūros procese;
2.1.3. siekti darnios ir tvarios Lietuvos sveikatos sistemos įtvirtinimo;
2.1.4. ginti nacionalinį sveikatos interesą.
2.2. LMS savo tikslus įgyvendina šiais būdais:
2.2.1. analizuoja esamą teisinį, ekonominį, socialinį Lietuvos sveikatos sistemos kontekstą;
2.2.2. dalyvauja teisėkūros procese, teikia pasiūlymus svarstomam teisiniam reguliavimui;
2.2.3. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, žiniasklaidos grupėmis, veikiančiomis sveikatos priežiūros srityje.
2.2.4. teikia peticijas, organizuoja piketus, mitingus, demonstracijas ir kitus masinius pilietinio aktyvumo renginius, kartu su profesinėmis sąjungomis organizuoja streikus.
2.2.5. dalyvauja kitų susivienijimų veikloje;
2.2.6 vykdo edukacinę veiklą.
2.3. LMS veiklos rūšys:
2.3.1. narystės organizacijų veikla 94.99
2.3.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas 85.59
2.3.3. švietimui būdingų paslaugų veikla 85.60
2.3.4. kita leidyba 58.19

3 skirsnis. Nariai, jų teisės ir pareigos.
3.1. LMS nariai skirstomi:
3.1.1.tikruosius narius;
3.1.2.garbės narius;
3.1.3.asocijuotus narius;
3.2. Tikrieji nariai turi tokias teises ir pareigas:
3.2.1. tikruoju nariu gali tapti pilnametis fizinis asmuo, siekiantis ar turintis biomedicinos srities išsilavinimą, pateikęs Valdybai laisvos formos prašymą, bei sumokėjęs stojamąjį mokestį;
3.2.2. gali teikti pasiūlymus, balsuoti Visuotiniame susirinkime, rinkti ir būti išrinkti į valdymo organus, susipažinti su dokumentais, gauti informaciją, naudotis duomenų baze, gauti asociacijos teikiamas paslaugas, išstoti iš asociacijos, pateikus prašymą.
3.2.3. privalo laikytis įstatų, nustatyta tvarka mokėti nario mokestį, ir vykdyti jo bei kitų valdymo organų sprendimus, vengti LMS interesams prieštaraujančios veiklos, visapusiškai skatinti asociacijos plėtrą.
3.2.4. gali būti pašalinami Valdybos sprendimu, jeigu nesilaiko įstatų, nevykdo valdymo organų sprendimų, nesumoka kasmetinio nario mokesčio, vykdo LMS tikslams ir interesams prieštaraujančią veiklą.
3.2.5. narystė baigiasi nariui mirus ar likvidavus LMS .
3.3. Garbės nariai – nusipelnę LMS, žinomi sveikatos srityje asmenys, Valdybos teikimu tvirtinami Visuotinio susirinkimo. Jie turi visas tikrųjų narių teises , išskyrus teisę būti renkamais į valdymo organus, bet gali dalyvauti valdymo organų veikloje patariamojo balso teise.
3.4. Asocijuoti nariai – juridiniai asmenis, kurių veikla susijusi su sveikatos sritimi. Tai medikų, pacientų ir kitų viešojo sektoriaus atstovų nevyriausybinės organizacijos, profesinės sąjungos, žiniasklaidos grupės.
3.4.1.Asocijuotais nariais tampama pateikus laisvos formos prašymą, pritarus Valdybai.
3.4.2.Asocijuoti nariai neturi nuolatinių įsipareigojimų, tačiau keičiasi informacija, aptaria aktualius klausimus ir priima sprendimus dėl bendros veiklos.
3.4.3.Asocijuoti nariai laisva valia arba pagal susitarimą gali skirti lėšų bendrai veiklai finansuoti.
3.5. Asocijuoti ir garbės nariai atleidžiami nuo stojamojo įnašo bei nario mokesčio mokėjimo.

4 skirsnis. LMS organai ir valdymas
4.1. LMS organai yra šie:
4.1.1. Visuotinis susirinkimas;
4.1.2. Valdyba – kolegialus valdymo organas;
4.1.3. Revizijos komisija – priežiūros organas.
4.1.4. Asociacijos Taryba- asocijuotų narių atstovavimo organas;
4.2. Visuotinis susirinkimas yra šaukiamas Valdybos sprendimu, arba 1/3 tikrųjų narių reikalavimu;
4.3. Eilinis Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ne rečiau kaip kartą per metus.
4.4. Neeilinis susirinkimas sušaukiamas jeigu to raštiškai reikalauja ne mažiau 1/3 tikrųjų narių. Pakartotinis Visuotinis susirinkimas sušaukiamas, jei to reikalauja Valdyba arba ne mažiau kaip 1/3 tikrųjų narių ne vėliau kaip per 2 savaites nuo raštiško reikalavimo pateikimo Valdybos Pirmininkui dienos.
4.5. Visuotinis narių susirinkimas:
4.5.1. keičia įstatus;
4.5.2. renka ir atšaukia Valdybos narius, revizijos komisiją ;
4.5.3. nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį;
4.5.4. tvirtina metinę veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę;
4.5.5. priima sprendimą dėl pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
4.5.6. tvirtinta LMS garbės narius;
4.6. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 30 tikrųjų narių. Jeigu narių skaičius nesiekia 90 tikrųjų narių, tuomet sprendimai priimami susirinkus 1/3 narių. Visuotinio susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma (balsavimo metu susilaikę asmenys, laikomi balsavime nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimai dėl reorganizavimo, likvidavimo, įstatų keitimo bei kitų klausimų, kuriuos susirinkimas pripažįsta esant ypatingos svarbos, yra priimami Visuotinio susirinkimo dalyvių 2/3 balsų dauguma.
4.7. Į Visuotinį susirinkimą susirinkus mažiau narių nei nustatyta šių įstatų 4.6 punkte, turi būti šaukiamas Pakartotinis Visuotinis susirinkimas šių įstatų 4.4 punkte nurodyta tvarka. Pakartotinis Visuotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Eilinio ar Neeilinio Visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo Pakartotinio visuotinio susirinkimo dalyvių skaičiaus.
4.8. Pranešimą apie šaukiamą Eilinį Visuotinį susirinkimą Valdybos pirmininkas privalo paskelbti internetiniame LMS puslapyje bei informuoti narius el. paštu ne vėliau, kaip per 2 savaites iki Eilinio Visuotinio susirinkimo dienos, nurodant susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę.
4.9. Valdyba yra kolegialus LMS valdymo organas.
4.10. Valdybą sudaro 9-11 narių.
4.10.1. Valdybos nariai renkami 2 metų kadencijai.
4.10.2. Valdybos nariai išrenkami paprastąja balsų dauguma. Valdybos nariais gali tapti tikrieji nariai, balsavimo metu surinkę daugiau nei 1/2 Visuotinio susirinkimo dalyvių balsų.
4.10.3. Tais atvejais, kuomet rinkimų metu atsiranda kandidatų, kurie surenka daugiau nei 1/2 Visuotinio susirinkimo dalyvių balsų, tačiau nepatenka į Valdybą, taikomas kooptacinis principas. T.y. atsistatydinus vienam iš valdybos narių, į jo poziciją likusiai kadencijai ateina kandidatas praėjusio Visuotinio susirinkimo metu surinkęs daugiau nei 1/2 Visuotinio susirinkimo dalyvių balsų. Jeigu tokių kandidatų yra daugiau nei vienas, į Valdybą patenka daugiau balsų surinkęs asmuo.
4.10.4. Valdyba iš savo narių išsirenka Valdybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių.
4.11. Visuotinis susirinkimas gali atšaukti visą Valdybą arba atskirus jos narius nesibaigus jų kadencijai. Valdybos nariai gali atsistatydinti, įspėję Valdybą raštu apie tai prieš 2 savaites. Ketinantis atsistatydinti Valdybos pirmininkas per 2 savaites privalo sušaukti Valdybos posėdį, kuriame Valdyba iš savo narių išsirenka naują Valdybos pirmininką. Jeigu atsistatydina visa Valdyba, Valdybos pirmininkas privalo šaukti Neeilinį Visuotinį susirinkimą šių įstatų 4.4 punkte nustatyta tvarka.
4.12. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa Valdyba, Visuotinis susirinkimas išrenka naują Valdybą naujai 2 metų kadencijai. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina atskiri Valdybos nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas narių skaičius likusiam kadencijos laikui. Jeigu atšaukiamas Valdybos pirmininkas, Valdyba iš savo narių išsirenka naują Valdybos pirmininką artimiausio Valdybos posėdžio metu. Sumažėjus Valdybos narių skaičiui, nei numatyta įstatuose, trūkstami nariai renkami Eiliniame Visuotiniame susirinkime.
4.13. Valdyba:
4.13.1. šaukia Visuotinį susirinkimą, sudaro jo darbotvarkę, pateikia Visuotiniam susirinkimui visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti.
4.13.3. teikia Visuotiniam susirinkimui Valdybos veiklos ataskaitas;
4.13.4. sprendžia narių pašalinimo klausimus;
4.13.5. tvirtina biudžetą, valdybos veiklos reglamentą:
4.13.6. keičia buveinės adresą, gavus naujos buveinės savininko raštišką sutikimą;
4.13.7. užtikrina, kad būtų įgyvendinti Visuotinio susirinkimo sprendimai;
4.13.8. sprendžia kitus veiklos klausimus, kurie pagal savo esmę priskirtini valdymo organo kompetencijai.
4.14. Valdybos pirmininkas:
4.14.1. šaukia Valdybos posėdžius, sudaro jų darbotvarkę ir jiems pirmininkauja;
4.14.2. pasirašo Valdybos posėdžių protokolus;
4.14.3 Tuo atveju, jei Valdybos pirmininkas posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja pavaduotojas.
4.15. Valdybos pirmininko pavaduotojas atlieka Valdybos pirmininko funkcijas jam negalint, taip pat vykdo kitus Valdybos pirmininko pavedimus.
4.16. Valdybos sekretorius rūpinasi raštvedyba, informacijos sklaida, finansine atskaitomybe, bei vykdo kitus Valdybos pirmininko pavedimus
4.17. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Valdybos pirmininkas ir ne mažiau kaip 1/3 Valdybos narių. Apie šaukiamą Valdybos posėdį Valdybos pirmininkas privalo pranešti Valdybos nariams ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio, nurodant posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę. Valdybos posėdis gali būti sušauktas ir nesilaikant šiame punkte nustatyto termino, jei nėra prieštaraujančių Valdybos narių. Valdybos posėdžiai gali būti rengiami nuotoliniu būdu.
4.18. Valdyba turi teisę priimti sprendimus ir Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame fiziškai ir/ar virtualiai dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.
4.19. Valdybos pirmininkas:
4.19.1. atstovauja LMS santykiuose su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, fiziniais bei juridiniais asmenimis ir organizacijomis, sudaro sandorius LMS vardu;
4.19.2. teikia siūlymus Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai strateginio planavimo ir veiklos klausimais;
4.19.3. rengia ar organizuoja biudžeto projektą ir teikia jį tvirtinti Valdybai;
4.19.4. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
4.19.5. organizuoja ar tvarko narių sąrašus, ir užtikrina juose esančios informacijos teisingumą;
4.19.6. užtikrina nuosavybės teise priklausančio ir kitais pagrindais perduoto turto priežiūrą ir naudojimą pagal paskirtį, dokumentų ir archyvų išsaugojimą;
4.19.7. užtikrina metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
4.19.8. užtikrina teisės aktuose nustatytų duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
4.19.9. užtikrina LMS narių informavimą apie esminius įvykius, turinčius reikšmės LMS veiklai;
4.19.10. vykdo kitas teisės aktuose bei šiuose įstatuose nustatytas pareigas.
4.20. Asociacijos Taryba :
4.20.1. Asocijuoti nariai deleguoja po vieną atstovą į Asociacijos Tarybą, kurios sprendimai patariamieji.
4.20.2. Asociacijos Tarybą šaukiama Valdybos nutarimu arba trijų narių iniciatyva esant poreikiui.
4.20.3. Asociacijos Taryba sprendžia bendros asocijuotų narių veiklos klausimus.

5 skirsnis. Lėšos ir jų panaudojimas.
5.1. LMS lėšas sudaro:
5.1.1. Narystės mokesčiai;
5.1.2. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo tvarka gauta finansinė parama;
5.1.3. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų paaukotos lėšos;
5.1.4. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;
5.1.5. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas;
5.1.6. Pajamos iš vykdomos veiklos;
5.1.7. Kitos teisėtai gautos lėšos.
5.2. LMS nuosavybės teise gali priklausyti turtas, reikalingas nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, kuris gali būti įsigytas už LMS priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
5.3. Visuotinis susirinkimas sprendžia lėšų ir nuosavybės paskirstymo klausimus, jeigu LMS veikla nutrūksta ar yra nutraukiama.

6 skirsnis. LMS veiklos kontrolės tvarka.
6.1. LMS turtas yra naudojamas LMS tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
6.2. LMS finansinę veiklą tikrina revizijos komisija, kurią renka Visuotinis susirinkimas 2 metų kadencijai. Revizijos komisija, kurią sudaro 3 nariai, iš savo tarpo išsirenka Revizijos komisijos pirmininką. Revizijos komisijos nariu negali būti Valdybos narys.
6.3. Revizijos komisija privalo:
6.3.1. Tikrinti LMS metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;
6.3.2. Visuotinio susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti LMS finansinės veiklos patikrinimus ir artimiausiame Visuotiniame susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;
6.3.3. Visuotiniam susirinkimui pateikti metinę Revizijos komisijos ataskaitą.
6.4. Valdybos pirmininkas privalo pateikti Revizijos komisijai jos reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.

7 skirsnis. LMS įstatai ir jų keitimo tvarka.
7.1. LMS įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo LMS vadovaujasi savo veikloje. LMS įregistruotų įstatų originalas yra saugomas LMS buveinėje.
7.2. Sprendimą pakeisti LMS įstatus priima Visuotinis susirinkimas daugiau kaip 2/3 jame dalyvaujančių LMS narių balsų dauguma.
7.3. Įstatų keitimo projektą turi teisę teikti Valdyba arba ne mažiau kaip 1/3 LMS narių.
7.4. Įstatų pakeitimo projektas turi būti pateiktas raštu ir ne vėliau nei prieš 2savaites iki Visuotinio susirinkimo išplatintas nariams el. paštu.
7.5. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti LMS įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
7.6. LMS įstatų pakeitimai įsigalioja įregistravus juos Juridinių asmenų registre.

8 skirsnis. Asociacijos pranešimai ir skelbimai.
8.1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami: VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
8.2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, tame tarpe apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu, arba įteikiama pasirašytinai. Su informacija, Tarybos nustatyta tvarka, nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
8.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Taryba.
8.4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

9 skirsnis. Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo tvarka.
9.1. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos Taryba.

 

Norėdami atsisiųsti Lietuvos medikų sąjūdžio įstatus, spauskite ČIA

Share This