“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

 

Dar šių metų spalio 15 d. LMS siuntė argumentuotą raštą (2019.10.15 Nr. LMS 2019/14) SAM ir SRK, kviesdami išlaikyti Odontologų rūmams deleguotas funkcijas. Tačiau matome, kad argumentų kalba negalioja, sprendimai priimami atsižvelgiant į nedidelių grupių asmeninius interesus. Spaudoje jau pasirodo informacija apie atliktą poveikį sprendimų priėmėjams, kai įvairios odontologų paslaugos nemokamai buvo suteiktos politikams Žalgirio klinikoje. Ar tokiu būdu priimami ir kiti valdžios sprendimai?

LMS perspėja visą medikų bendruomenę – sunaikinus pirmąją savivaldos intituciją Odontologų rūmus apie pažangią idėją kaip Medikų rūmų sukūrimą galime pamiršti. Ar tikrai leisime naikinti savivaldą?

Visas LMS kreipimosi tekstas į SAM ir SRK yra čia:

Lietuvos Medikų Sąjūdis (LMS) palaiko Lietuvos Respublikos (LR) Odontologų rūmų (toliau – Rūmai) siekį išlaikyti visas jiems deklaruotas funkcijas.
Kaip numatyta LR „Odontologų rūmų įstatyme“ Nr. IX-1929 (Įstatyme), Rūmai įgyvendina odontologų savivaldą ir koordinuoja odontologų veiklą, vykdo sveikatos sistemos strateginius uždavinius odontologinės priežiūros srityje, rūpinasi odontologinės veiklos Lietuvos Respublikoje plėtra, pacientų švietimu, odontologų profesiniu mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, medicinine kultūra. Rūmai ne tik kontroliuoja, kad jų nariai tinkamai atliktų savo profesines pareigas, laikytųsi Odontologų profesinės etikos kodekso bei Rūmų statuto, bet ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoda odontologijos praktikos licencijas, burnos priežiūros specialisto praktikos licencijas ir stabdo ar panaikina šių licencijų galiojimą, išduoda licencijas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms ir šias įstaigas akredituoja. Svarbu pažymėti, kad Rūmai sprendžia odontologų formalaus ir neformalaus švietimo, odontologinės veiklos gerinimo klausimus, organizuoja visuomenės medicininį švietimą bei savo narių kvalifikacijos kėlimą.
Sveikintina ir tai, kad Rūmų veikla vykdoma ne LR biudžeto, o iš jų narių surenkamų lėšų.
Įstatymo nustatyta tvarka Rūmai apie savo veiklą kasmet atsiskaito LR Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM): kasmet iki balandžio 1 dienos pateikia SAM ataskaitą apie odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijų darbą. Kai numatyta Įstatyme, jei Rūmų sprendimai neatitiktų LR įstatymų, Sveikatos apsaugos ministras, galėtų pateikti skundą teismui LR administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Bet tokių priemonių imtis iki šiol nebuvo pagrindo.

LMS atkreipia dėmesį, kad Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM (VASPVT), kuri yra atsakinga už sveikatos priežiūros įstaigų (ne odontologijos) ir specialistų licencijavimą, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo planinę ir neplaninę valstybinę priežiūrą, veikla, remiantis net kelių Valstybės institucijų atsakaitomis, vertinama nepalankiai.
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų pažangumo vertinimo 2017 metų ataskaitoje VASPVT yra tik 48 vietoje iš 54 institucijų, jos pažangumo balas žemesnis negu vidutinis, o daugeliu atskirų kriterijų Rūmai lenkia VASPTV (nors bendras Rūmų indeksas ir nevertintas).
LR Valstybės audito ataskaitoje “Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas” (2018 m. rugsėjo 28 d.) aiškiai deklaruojama – nesudarytos sąlygos, kad licencijų patvirtinimas užtikrintų specialistų kompetencijų palaikymą ir kvalifikacijos tobulinimą. Tai yra neabejotinai neigiamas VASPVT veiklos įvertinimas, nes licencijų sąlygų laikymosi priežiūra yra tik formali ir niekaip nesiejama su jų kompetencijos patvirtinimu.
Tuo tarpu Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pažymi, kad, be medicinos praktikos licencijavimo, efektyvūs būdai skatinti sveikatos priežiūros specialistus teikti kokybiškas paslaugas yra tęstinis medicininis ir nuolatinis profesinis tobulėjimas (OECD, Caring for quality in health: lessons learnt from 15 reviews of health care quality, 2017).
Jau minėtoje LR Valstybės audito ataskaitoje pabrėžiama, kad pacientų skundai ir nepageidaujami įvykiai šalies mastu neanalizuojami, nesiimama prevencinių priemonių, nevertinamas sveikatos priežiūros paslaugų veiksmingumas – nežinoma, ar pacientas gavo geriausią gydymo rezultatą. Nesant sveikatos priežiūros paslaugų kokybės matavimo rodiklių, nenustatytas sveikatos priežiūros paslaugų veiksmingumo vertinimas, apsiribojama paslaugų vertinimu tik pagal nustatytas teisės aktuose sąlygas paslaugoms teikti (pavyzdžiui: licencijos, medicininės įrangos turėjimas), nėra institucijos, kuri metodiškai vadovautų vidaus medicininio audito veiklai, nėra nustatyta, kokiomis metodikomis, standartais turi vadovautis auditoriai.

LMS klausia – kokiais faktais ir analizėmis remiantis yra teigiama, kad Rūmų veikla ar sprendimas deklaruoti Rūmams tokias plačias funkcijas nepasitesino, ir kas pasikeis, perdavus vieną pagrindinių Rūmų funkcijų – licencijavimą – VASPVT?

Taip pat LMS pažymi, kad įvairių profesinių grupių savivalda kaip tik yra skatinama ir puikiai veikia pažangiose Europos šalyse (pvz., Skandinavijos šalyse, Jungtinėje Karalystėje). Todėl siūlo ne naikinti Odontologų rūmus, bet remiantis šiuo savivaldos pavyzdžiu įsteigti Medikų rūmus kaip atskirą savivaldos vienetą, ir visas specialistų licencijavimo, gydymo procedūrų ir algoritmų kūrimo ir tvirtinimo bei specialistų kvalifikacijos kėlimo klausimus perduoti jiems, VASPVT paliekant tik įstaigų licencijavimo klausimus.

___________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos medikų sąjūdis susibūrė 2017 metų lapkričio 3 d., po to, kai sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą dėl pacientų eilių mažinimo, dar labiau padidinant medikų darbo krūvį. Toks sprendimas sukėlė medikų bendruomenės pasipiktinimą, nes buvo priimtas vienašališkai, be diskusijų, be to, nenumačius nei papildomo apmokėjimo, nei specialistų skaičiaus padidinimo.

2018 metų balandžio 26 d. LMS prie LR Seimo surengė mitingą „Ką pasiūlysite medikams rytoj“, kuriame įvardijo sveikatos sistemos reformos spragas bei uždavinius, kuriuos būtina spręsti pirmiausiai.

Pagrindiniai LMS organizacijos tikslai – atkreipti dėmesį į rizikas, kurias kelia nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas bei vykdoma reforma, ir teikti valdžiai racionalius siūlymus, kaip gerinti šią sistemą, nesukuriant žalingų padarinių.

Asociacijos Lietuvos Medikų Sąjūdis nariais yra daugiau kaip 500 medikų. Peticiją už skaidrią, efektyvią ir deramai finansuojamą sveikatos apsaugos sistemą, kurioje saugiai jaučiasi pacientai ir juos gydantys medikai, pasirašė 43 tūkstančiai Lietuvos piliečių.

LMS vadovė yra gydytoja Živilė Gudlevičienė. LMS vadovo pavaduotojai – gydytojas Gintaras Berenis ir gydytoja Jurgita Sejonienė.

 

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!