“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

 

Lietuvos medikų sąjūdis, Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga, Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų profesinė sąjunga, Santaros klinikų gydytojų sąjunga bei Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojų profesinė sąjunga palaiko Medicinos įstaigų profesinės sąjungos “Solidarumas” kreipimąsi į LR Sveikatos apsaugos ministrą ir kviečia atsižvelgti į „Solidarumo“ rašte (priedas) išdėstytus reikalavimus.

Mes, Lietuvos medikų sąjūdis, raginame ministrą Aurelijų Verygą į tolimesnį Šakinės sutarties svarstymą į įtraukti šiuo metu derybose nedalyvaujančias nepriklausomas profesines sąjungas. Atkreipiame dėmesį, kad profesinės sąjungos “Solidarumas” išsakytos pastabos dėl medikų darbo sąlygų gerinimo gali esminiai prisidėti prie medikų migracijos stabdymo ir geresnės gydymo kokybės užtikrinimo.

Žemiau teikiame savo pastebėjimus ir nuogastavimus dėl sveikatos sistemos kolektyvinės sutarties.

DĖL BENDRŲ DĖL KOLEKTYVINĖS SUTARTIES NUOSTATŲ

1. Sutarties preambulėje ir 1.1. punkte numatyta, kad kolektyvinės sutarties (toliau – Sutarties) tikslas yra „gerinti dirbančių darbuotojų ekonomines, darbo ir socialines sąlygas <..>“, „garantuoti aukštesnius darbo sąlygų ir socialinius standartus“, tačiau pačioje Sutartyje ekonominio ir socialinio gerinimo punktų yra vos keliolika, o dažnai pasitaiko sąlygų, kurios blogina dirbančiųjų padėtį. Pavyzdžiui, pagal Sutartį, įvedant visišką materialinės atsakomybės sutartį ir pervadinant ją į turtinę materialinę atsakomybę, taip sudarant sąlygas grąžinti visiškos materialinės atsakomybės sutartį. Toks teisinis reguliavimas prieštarauja Darbo kodekso įgyvendinimo įstatymui, kuris pripažino tokio pobūdžio sutartis negaliojančiomis.
Daugumoje nurodytų punktų Sutarties sąlygos apskritai jokios įtakos darbuotojų padėčiai nedaro, kadangi tai yra perrašytos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatos. Norime pabrėžti, kad iš esamų 111 kolektyvinės sutarties punktų tik 12 jų gerina sveikatos sistemos darbuotojų teisinę, ekonominę, socialinę padėtį, lyginant su įstatymuose įtvirtintomis garantijomis. Likusios 99 šių sąlygų jos neįtakoja ar veikia jas neigiamai.
2. Iš pateikto projekto taip pat matyti jog darbdavio atstovai, daugumoje atvejų, vengia prisiimti konkrečių įsipareigojimų, o darbuotojų atstovai tai toleruoja, todėl šios nuostatos lieka deklaratyviomis, o pačios derybos iš esmės tampa imitacinėmis.
3. Dar labiau neramina tai, kad kolektyvinėje sutartyje numatytas atskiras 7 skyrius, kuris vadinasi darbuotojų įsipareigojimai, tačiau atskiro skyriaus dėl darbdavių įsipareigojimų – nėra. Todėl tai gali sukelti įvairias daugiaprasmiškas situacijas darbuotojų ir darbdavio santykiuose.

SIŪLYMAS IR KVIETIMAS ATVIRAI DISKUSIJAI

Todėl mes, LMS ir mus palaikančių profesinių sąjungų atstovai, dar kartą norime pabrėžti, kad turi būti sudarytos galimybės kolektyvinės sutarties rengime dalyvauti visoms sveikatos sistemos profesinėms sąjungoms, kurios turi konkrečių, darbuotojų sąlygas gerinančių pasiūlymų, kadangi negali būti toleruojama situacija, kai šiuo metu derybose dalyvaujančios profesinės sąjungos nesugeba pasiekti darbuotojų laukiamo rezultato, tuo pačiu trukdydamos derybose dalyvauti pasiūlymų turinčioms profesinėms sąjungoms.

Tuo tikslu siūlome surengti atvirą diskusiją, kurioje dalyvautų ir valdžios atstovai, ir žymiausi šalies ekonomistai, jau besiderančios ir į derybinę grupę neįtrauktos profesinės sąjungos. Atvirą apvalaus stalo diskusiją profesinė sąjunga „Solidarumas“ kartus su asociacija Lietuvos medikų sąjūdžiu planuoja surengti šių metų rugsėjo 4 dieną. Kviečiame dalyvauti apvalaus stalo diskusijoje.

—–

Lietuvos medikų sąjūdis susibūrė 2017 metų lapkričio 3 d., po to, kai sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą dėl pacientų eilių mažinimo, dar labiau padidinant medikų darbo krūvį. Toks sprendimas sukėlė medikų bendruomenės pasipiktinimą, nes buvo priimtas vienašališkai, be diskusijų, be to, nenumačius nei papildomo apmokėjimo, nei specialistų skaičiaus padidinimo.

2018 metų balandžio 26 d. LMS prie LR Seimo surengė mitingą „Ką pasiūlysite medikams rytoj“, kuriame įvardijo sveikatos sistemos reformos spragas bei uždavinius, kuriuos būtina spręsti pirmiausiai.

Pagrindiniai LMS organizacijos tikslai – atkreipti dėmesį į rizikas, kurias kelia nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas bei vykdoma reforma, ir teikti valdžiai racionalius siūlymus, kaip gerinti šią sistemą, nesukuriant žalingų padarinių.

Asociacijos Lietuvos Medikų Sąjūdis nariais yra daugiau kaip 500 medikų. Peticiją už skaidrią, efektyvią ir deramai finansuojamą sveikatos apsaugos sistemą, kurioje saugiai jaučiasi pacientai ir juos gydantys medikai, pasirašė 43 tūkstančiai Lietuvos piliečių.

LMS vadovas yra plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Darius Jauniškis, šios organizacijos Tarybos pirmininkė – gydytoja embriologė Živilė Gudlevičienė.

 

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!